Bildiri Gönderimi

 • Bildiri özetleri 01 Mart 2018 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Son bildiri gönderim tarihi ise 10 Haziran 2018'dir.
 • Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin bilimsel kurul tarafından incelendikten sonra sözlü veya poster sunumu olarak yapılmasına karar verilecektir. Bildiri sonuçları e-posta yolu ile gönderilecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihine dek "onay" işlemi yapılmayan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır. Onaylanan bildiriler üzerinde sonradan değişiklik yapma olanağı bulunmamaktadır.
 • Yazarlar sunum tercihleri ile ilgili olarak sözlü sunum, poster, sözlü sunum veya poster olmak üzere üç seçenekten birini işaretlemek zorundadır. Yalnızca sözlü sunum seçimini yapacak olan bildiri sahiplerinin, bildirileri sözlü sunum olarak kabul edilmediği takdirde poster olarak değerlendirmeye alınmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 • Çalışmayı gönderen yazar, çalışmada ismi bulunan tüm yazarların onayını aldığını kabul etmiş sayılır. Bildiri özetleriyle ilgili yazışmalar, çalışmada yer alan yazarların tümüne e-posta ile yollanacaktır.
 • Bildiri özeti hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir:
  • Kongre dili Türkçe’dir. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri kategorisi aşağıdaki listeden seçilmelidir:
   • Genel ortopedi
   • Artroplasti
   • Artroskopi ve spor yaralanmaları
   • Ayak ve ayak bileği cerrahisi
   • Ekstremite rekonstrüksiyonu ve eksternal fiksasyon
   • El ve mikrocerrahi
   • Omurga cerrahisi
   • Omuz ve dirsek cerrahisi
   • Ortopedik travmatoloji
   • Pediatrik ortopedi
   • Tümör cerrahisi
  • Bildiri özeti "Başlık", "Amaç", "Yöntem", “Bulgular" ve "Çıkarımlar" bölümlerinden oluşmalı ve özet her bir bölüm özet gönderme sayfasındaki ilgili kutucuğa kaydedilmelidir.
  • Bildiri başlığı en fazla 200 karakter (boşluklar dahil), bildiri özeti en fazla 3000 karakter (boşluklar dahil) olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
  • Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Çıkarımlar bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.
  • Ana metin ve başlık içinde yazarların kimlik ve kurum bilgisi bulunmamalıdır.
  • Bildiri özetinde kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.
 • Hakem değerlendirmelerinde aşağıdaki konular dikkate alınmaktadır. Özetler gönderilirken bu noktaların dikkate alınması kabul edilme olasılığını arttıracaktır:
  • Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması,
  • Olgu/denek sayısının yeterli olması,
  • Kullanılan yöntemin anlaşılır ve diğer araştırıcılar tarafından tekrarlanabilir olması,
  • Klinik çalışmaysa yeterli izlem süreli, kontrol gruplu ve prospektif olması,
  • Bulguların açık ve anlaşılır olması,
  • İstatistiksel değerlendirmelerin yapılmış olması,
  • Eldeki verinin doğru yorumlanması,
  • Doğru ve anlamlı çıkarımlara varılmış olması,
  • Çalışmanın yeni bilgi/görüşler içermesi
 • TOTBİD Yönetim Kurulu kararı gereğince, ulusal kongrede mazeretsiz olarak sunulmayan poster veya sözlü bildirilerin yazarlarına ait özetler bir sonraki ulusal kongreye kabul edilmeyecektir. 2018 TOTBİD Kongresinde mazeretsiz olarak sunulmayan çalışmaların yazarları tarafından gönderilen özetler, 2019 Kongresi için değerlendirmeye alınmayacaktır. 2018 kongresinin bilimsel programına kabul edilmiş, ancak herhangi bir nedenle kongrede sunulamayacak olan çalışmaların en geç 29 Eylül 2018 tarihine kadar yazılı olarak totbid2018@globalturizm.com.tr adresine bildirmeleri zorunludur.
 • Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabına basılması için yazarlardan en az birinin 14 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

4. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu için son bildiri gönderim tarihi: 17 Ağustos 2018

Copyright @ 2018 TOTBİD. Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs & Online Makale